VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS GYVENTOJAMS

I. BENDROJI DALIS

1. „Pimonovų fondo globos namai" (toliau — globos namai) yra ne pelno organizacija, įsteigta ir veikianti vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, civiliniu kodeksu, viešųjų įstaigų įsakymu ir kitais įsakymais, kurios tikslas tenkinti viešuosius interesus. Globos namuose apgyvendinami asmenys, sergantys Alzheimerio liga ar kitomis centrinės nervų sistemos ligomis, sukeliančiomis demencijos sindromą, bei asmenys, kuriems dėl proto negalios ar psichinių sutrikimų nustatytas 0-40 procentų darbingumo lygis, specialusis nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis arba nustatytas didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis.

2. Globos namų tikslas – padėti ir teikti, žmonėms sergantiems Alzheimerio liga, bei centrinės nervų sistemos ligomis, sukeliančiomis demencijos sindromą, bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas.

3. Globos namai teisės aktų nustatyta tvarka atlieka globėjo (rūpintojo) pareigas, atstovauja globos namų gyventojų interesams valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose, nevyriausybinėse organizacijose, gina jų teises.

II. APGYVENDINIMO GLOBOS NAMUOSE TVARKA

4. VšĮ,,Pimonovų fondo globos namai" apgyvendinami asmenys, vadovaujantis 2006 m. sausio 19 d. Lietuvos Respublikos Socialinių paslaugų įstatymu (2006-01-19, Nr. X-493) (Žin. 2006-02-11, Nr. 17-589, 2014 m. liepos 24 d. įsakymo X-493 redakcija ir vėlesniais pakeitimais), Socialinės globos normų aprašo 4 priedu (2014 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. A1-377 redakcija ir vėlesniais pakeitimais) ir kitais galiojančiais teisės aktais.

5. Priimant į globos namus pateikiami šie dokumentai:

· asmens, norinčio apsigyventi globos namuose ar jo globėjo, prašymas.

· neįgaliojo pažymėjimas;

· asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ( pasas ar asmens tapatybės kortelė);

· darbingumo lygio pažyma išduota Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos (NDNT) prie Socialinės ir darbo ministerijos (darbingo amžiaus žmonėms);

· specialiojo poreikio pažyma SPS-1 ar SPS-2 , jeigu yra nustatytas specialusis nuolatinės slaugos ar priežiūros (pagalbos) poreikis;

· medicininių dokumentų išrašą F 027/a ;

6. Į Globos namus nepriimami asmenys, kurie apgyvendinimo metu serga ūmiomis infekcinėmis ar kitomis pavojingomis užkrečiamomis ligomis arba pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančio gydytojo išduotas išrašas iš medicininių dokumentų (F027/a), nuo kurio išdavimo iki asmens apsigyvenimo Globos namuose yra praėję daugiau kaip 2 mėnesiai.

7. Gyventojai apgyvendinami vienviečiuose , dviviečiuoe ar triviečiuose kambariuose ir aprūpinami reikalingu inventoriumi pagal galiojančias higienos normas.

8. Gyventojai kambariuose apgyvendinami atsižvelgiant į sveikatą, amžių, lytį, poreikius ir pomėgius.

9. Tuo atveju, kai gyvenamajame kambaryje gyvena du ar trys asmenys, administracija siekdama tenkinti kambaryje gyvenančių asmenų interesus, charakterius, poreikiusi, išklauso asmens pageidavimus dėl kaimyno pasirinkimo ir įvertina kiekvieno asmens sugebėjimą prisitaikyti prie gyvenamojo kambario kaimyno.

10. Esant būtinumui, atsižvelgiant į pasikeitusią gyventojo sveikatos būklę ir savarankiškumo lygį, gyventojas gali būti perkeltas į kitą kambarį.

12. Gyventojo pageidavimu arba esant poreikiui asmens gyvenamajame kambaryje sudaroma privati erdvė, atskirta širma.

13. Priklausomai nuo gyventojo sveikatos būklės, jo elgesio ir, atsižvelgiant į socialinių darbuotojų ir medikų rekomendacijas, gyventojui gali būti suteikiama galimybė kambaryje apsigyventi vienam.

14. Gyventojui sudaromos sąlygos saugiai laikyti savo asmeninius daiktus, pageidaujant užsirakinti savo asmenines gyvenamąsias patalpas, spintą ar spintelę, jeigu, įvertinus jo savarankiškumą, tai nesudaro pavojaus jo ar kitų asmenų saugumui.

15. Gyventojui sudaryta galimybė greitai (neišeinant iš savo gyvenamojo kambario) išsikviesti personalą, jeigu to reikalauja jo sveikatos būklė.

16. Šeimoms suteikiamas atskiras gyvenamasis kambarys.

III. DVIŠALĖ IR TRIŠALĖ SUTARTYS

17. Iki Sutarčių pasirašymo gyventojas (jo teisėtas atstovas) privalo pasirašytinai susipažinti su globos namų Vidaus tvarkos taisyklėmis gyventojams, teikiamų paslaugų sąrašu ir kitais dokumentais, reglamentuojančiais gyvenimą globos namuose.

18. Globos namuose pasirašoma trišalė sutartis dėl apmokėjimo už teikiamas ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugas tarp Globos namų administracijos (jos įgalioto asmens), Savivaldybės administracijos (jos įgalioto asmens) ir paslaugų gavėjo. Jei paslaugų gavėjas yra pripažintas neveiksniu, už jį pasirašo globėjas arba paslaugų gavėjo atstovas pagal įstatymą.

19. Socialinių paslaugų teikimo dvišalė sutartis tarp Globos namų administracijos (jos įgalioto atstovo) ir asmens (paslaugų gavėjo) sudaroma praėjus ne daugiau kaip 1 kalendorinė diena nuo asmens apgyvendinimo globos namuose. Jei paslaugų gavėjas yra pripažintas neveiksniu, už jį pasirašo globėjas arba paslaugų gavėjo atstovas pagal įstatymą.

20.Sutartis įsigalioja nuo sutarties pasirašymo datos, jei nenurodoma kitaip.

21. Sutartyse numatomos gyvenimo sąlygos, šalių teisės ir pareigos, apmokėjimas už suteiktas paslaugas, sutarties galiojimo laikas, pakeitimai ir nutraukimas. Gyventoją ar jo teisėtą atstovą su sutarčių sąlygomis supažindina direktoriaus pavaduotojas socialiniam darbui arba socialinis darbuotojas.

21.1. Pasirašydamas Sutartis gyventojas (jo teisėtas atstovas) patvirtina, kad yra supažindintas su informacija apie galimybę būti pašalintu iš globos namų už Sutarties pažeidimus, teisėtvarkos pažeidimus, taip pat už grubius kitų asmenų interesus bei orumą pažeidžiančius veiksmus, prieštaraujančius gyventojų vidaus tvarkos taisyklėms.

22. Gyventojas turi teisę nepasirašyti sutarčių ir priimti kitą sprendimą, tačiau Globos namuose gali gyventi ir gauti ilgalaikes/trumpalaikes socialinės globos paslaugas tik tie asmenys, kurie pasirašo socialinių paslaugų teikimo sutartis.

IV. DIENOTVARKĖ

23. Gyventojų kasdieninė veikla organizuojama ir buitinės paslaugos teikiamos taip, kad palaikytų, motyvuotų ir skatintų asmens savarankiškumą.

24. Gyventojui, išskyrus slaugomus asmenis, sudarytos sąlygos pačiam tvarkytis ir prižiūrėti savo gyvenamąjį kambarį. Gyventojui, dėl negalios negalinčiam savarankiškai tvarkytis gyvenamojo kambario, šį darbą padeda atlikti arba atlieka socialinių darbuotojų padėjėjai.

25. Globos namų gyventojų drabužiai yra skalbiami Globos namų skalbykloje pagal poreikį. Nešvarius gyventojų drabužius surenka ir į skalbyklą pristato socialinio darbuotojo padėjėjai.

26. Iš dalies savarankiškiems asmenims, padedant Globos namų darbuotojams, yra sudarytos sąlygos naudotis buitine skalbimo mašina ir patiems išsiskalbti bei išsidžiovinti drabužius.

27. Kiekvienam gyventojui sudarytos sąlygos rūpintis asmens higiena, išsimaudyti ne rečiau kaip kartą per 7 dienas. Gyventojas savo patogumui gali naudotis tualetu, dušo patalpa, kurie įrengti prie kiekvieno kambario. Negalintys savimi pasirūpinti gyventojai kiekvieną dieną apiprausiami, maudomi pagal poreikį, bet nerečiau kaip kartą per 7 dienas.

28. Norimą veiklą gyventojai pasirenka pagal pomėgius, atsižvelgiant į sveikatos priežiūros specialistų ir socialinių darbuotojų rekomendacijas bei Globos namų galimybes.

29. Gyventojai privalo laikytis žemiau pateiktos dienotvarkės, kuri yra suderinta su Globos namų gyventojų taryba ir patvirtinta globos namų direktoriaus įsakymu:

Kėlimasis, asmens higienos procedūros, savitvarka – 6.30 - 9.00 val.
Pusryčiai – 9.00- 10.00val.
Poilsio metas -10.00-13.30 Pietūs – 13.30 – 14.30 val.
Poilsio metas – 14.30 – 16.00 val.
Pavakariai – 16.00 – 16.30 val.
Poilsio metas -16.30-17.30val.
Vakarienė – 17.30 – 18.30 val.
Pasiruošimas miegui, asmens higienos procedūros – 18.30 – 20.00 val.
Ramybės laikas (poilsis) – nuo 22.00val.
Globos namų durys visada rakinamos

30. Dienotvarkės valandomis, kurių užimtumas nenurodytas, atliekamos gyventojams skirtos sveikatos priežiūros slaugos procedūros, gydytojų konsultacijos, vykdomi kasdienio užimtumo užsiėmimai, pramoginiai bei kiti laisvalaikio renginiai pagal patvirtintus mėnesinius planus.

31. Priklausomai nuo metų sezono dienos režimas gali būti keičiamas. Pakeitimą įformina Globos namų direktorius savo įsakymu suderinęs su Globos namų gyventojų Taryba.

V. GLOBA IR PALAIKOMASIS GYDYMAS

31. Globos namai teikia asmens sveikatos priežiūros ir slaugos paslaugas gyventojams, organizuoja medikų konsultacijas, kasmetinius profilaktinius patikrinimus, esant būtinumui gyventojus hospitalizuoja, naudojasi sveikatos priežiūros įstaigų, įvairių specializacijų gydytojų paslaugomis nuo gyventojo atvykimo dienos iki sutarties nutraukimo (pasibaigimo).

32. Gyventojui atvykus į Globos namus įvertinami jo poreikiai, sudaromas adaptacijos planas, o po vieno ar pusantro mėnesio - individualus socialinės globos planas (toliau ISGP), kurio sudarymo metu užtikrinamas paties gyventojo ir visų specialistų dalyvavimas (pagal galimybes ir poreikius įtraukiami artimieji).

33. Užtikrinant asmens saugumą, visi nelaimingi įvykiai, susiję su gyventojo sveikatos būklės pasikeitimu, teisių pažeidimais yra registruojami, ir priimami sprendimai jų prevencijos tikslais ateityje.

34. Gyventojui, kuris dėl sveikatos būklės neturi ar praradęs regėjimo, kalbos ar kitus bendravimo gebėjimus, sudaroma galimybė gauti reikiamų specialistų paslaugas globos namuose ar užsiėmimus organizuojant palydint gyventoją pas atitinkamą specialistą.

35. Pagerėjus asmens socialiniam savarankiškumui, sveikatos būklei ar atsiradus kitoms aplinkybėms, galinčioms turėti įtakos asmens statusui, globos namai tarpininkauja ir kreipiasi į atitinkamas institucijas dėl gyventojo neveiksnumo (riboto veiksnumo) peržiūrėjimo.

VI. GLOBOJAMŲ ASMENŲ TEISĖS

36. Gauti kokybiškas ilgailaikės socialinės globos paslaugas, nurodytas socialinės globos teikimo sutarties sąlygose.

37. Įvairiais klausimais kreiptis į Globos namų darbuotojus, kitas institucijas bei įstaigas.

38. Susipažinti su visa su jo asmeniu susijusia dokumentacija, esančia Globos namuose.

39. Gauti globos, sveikatos priežiūros, kineziterapijos ir kitas paslaugas, atsižvelgiant į medicininiais dokumentais patvirtintą sveikatos būklę.

40. Pagal poreikį, gauti techninės pagalbos priemones, atsižvelgiant į Globos namų galimybes.

41. Gauti socialinę psichologinę pagalbą iš Globos namuose dirbančių socialinių darbuotojų ir kitų specialistų.

42.Tenkinti savo socialinius, kultūrinius, religinius interesus ir poreikius, nepažeisdamas kitų Globos namų gyventojų interesų ir taisyklių.

43. Išpažinti savo tikėjimą ir atlikti religines apeigas, netrukdant Globos namų gyventojams ir nepažeidžiant Globos namų vidaus tvarkos taisyklių.

44.Savarankiškai tvarkyti savo turtinius, finansinius, juridinius reikalus.

45.Turėti savo asmeninių daiktų kambaryje, už kurių saugumą, būdamas savarankiškas, atsako ptas Globos namų gyventojas. Nesavarankiškų gyventojų pinigai ir kitos vertybės saugomos, naudojamos ir apskaitomos, vadovaujantis Globos namų direktoriaus patvirtintu „Gyventojų asmeninių pinigų, daiktų ir turto apskaitos tvarkos" aprašu.

46. Dalyvauti svarstant jo poelgį Globos namų Taryboje, pasiaiškinti ir susipažinti su visais svarstymo dokumentais.

47. Išsakyti pageidavimus dėl kaimyno pasirinkimo priskirtam socialiniam darbuotojui ar socialinio darbuotojo padėjėjui.

48. Išsakyti savo asmeninius skundus ar pageidavimus, kuriuos registruoti įmonės „Asmenų prašymų, pasiūlymų ir skundų" žurnale.

49. Išreikšti savo valią ir žinoti :

49.1. dėl jo asmeninio turto, dokumentų tvarkymo, laidojimo ir su laidojimu susijusių reikalų tvarkymo;

49.2. jeigu asmuo neturi artimųjų ir (ar) nėra išreiškęs savo valios dėl laidojimo ir su laidojimu susijusių reikalų tvarkymo, jis turi teisę žinoti, dėl galinčių jį palaidoti atsakomybės, kad asmeniui mirus, laidojimą ir su laidojimu susijusių reikalų tvarkymą, organizuoja ir atsakomybę prisiima socialinės globos įstaiga, kurioje asmuo gyvena.

50. Iš globos namų išvykti laikinai ( iki 45 kalendorinių dienų per metus) ar visam laikui.

VII. GLOBOJAMŲ ASMENŲ PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

51. vykdyti asmens asistentų ir priežiūros personalo nurodymus;

52. elgtis taip, kad netinkami veiksmai nepablogintų ligos eigos;

53. naudoti gydytojo paskirtus vaistus, neslėpti, neišpilti ir neišmesti jų;

54. rimties ir poilsio valandomis laikytis tylos;

55. nevartoti alkoholio bei nerūkyti.

56. neišeiti už globos namų ribų be personalo priežiūros.

57. laikytis sanitarinio higieninio režimo.

VIII. MAITINIMAS

58. Globos namuose organizuojamas fiziologinius poreikius ir sveikatos būklę atitinkantis maitinimas. Atsižvelgiant į gyventojų amžių, sveikatos būklę ir medikų rekomendacijas organizuojamas dietinis maitinimas.

59. Gyventojai maitinami keturis kartus per dieną.

60. Turintys ryškią judėjimo negalią ir gulintys gyventojai maitinami savo gyvenamosiose patalpose. Esant būtinumui, asmeniui užtikrinama individuali, diskretiška personalo pagalba valgant.

61. Visi globos namų gyventojai turi teisę susipažinti su valgiaraščiais.

IX. HIGIENOS IR BENDROS TVARKOS PRISILAIKYMO REIKALAVIMAI

62. Globos namų gyventojai turi laikytis sanitarinių higieninių reikalavimų kambariuose bei bendro naudojimosi patalpose.

63. Už kambarių švarą ir tvarką atsako budintis asmens asistentas.

64. Patalynės keitimas yra atliekamas du kartus per mėnesį, esant poreikiui, kartą per savaitę ar dažniau.

65. Globotiniai privalo saugoti globos namų turtą (inventorių, baldus, rūbus).

66. Globotiniams draudžiama remontuoti elektros, santechnikos įrangą, naudoti savo virdulius, spirales ar kitus elektros prietaisus, dėl neatsargaus naudojimo galinčius sukelti pavojų kitų asmenų sveikatai ar gyvybei.

67. Globos namuose draudžiama laikyti šaltuosius bei šaunamuosius ginklus, degias, nuodingas, toksines, sprogstamąsias medžiagas.

68. Globotiniai ir jų lakytojai privalo gerbti personalą ir kitus globos namų gyventojus.

69. Lankytojai nesilaikydami vidaus tvarkos taisyklių bei nepaklusę personalo nurodymams gali pakenkti globojamų asmenų sveikatai ir gyvybei.

X. UŽIMTUMAS

70. Norimą veiklą gyventojai pasirenka pagal pomėgius, atsižvelgiant į socialinių darbuotojų ir medikų rekomendacijas bei globos namų galimybes.

71. Gyventojai laisvai gali naudotis maldos kambariu, biblioteka, bei užimtumo kambariu.

XI. LANKYTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

72. Lankytojams draudžiama nešti savo artimiesiems greitai gendančius maisto produktus ar produktus, kuriuos draudžia gydytojas ar nerekomenduoja prižiūrintis personalas.

73. Lankytojai, atneštus maisto produktus, turi laikyti šaldytuve, tam skirtose atskirose kiekvieno globojamo asmens dėžutėse su nurodytu vardu ir pavarde. Maisto galiojimo laikas turi būti nepasibaigęs.

74. Lankytojams leidžiama negendamus maisto produktus laikyti globojamo asmens spintelėje.

75. Visi neaiškūs klausimai, kylantys lankytojams, yra sprendžiami su budinčia asmens asistente arba administracija.

76. Apsvaigę ir neblaivūs lankytojai į globos namus neįleidžiami.

77. Lankytojams rūkyti globos namų patalpose griežtai draudžiama.

XII. LANKYMO TVARKA

Lankyti gyventojus leidžiama kiekvieną dieną tik tam skirtu laiku:
nuo 9.00 iki 18.00 val.

78. Globos namų lankytojai, atvykę pas gimines, artimuosius, draugus užsiregistruoja lankymo

žurnale „Gyventojų lankymo registracijos žurnalas", jei reikia patikslina kontaktinius adresus ir telefoną.

79. Atskirais atvejais globos namų administracija gali nustatyti kitas lankymo valandas apie tai viešai informuodama gyventojus.

80. Savo apsilankymu lankytojai neturi sukelti nepatogumų kitiems gyventojams esantiems kambaryje ar viešose globos namų erdvėse.

81. Lankytojams draudžiama:

81.1. nepranešus, Globos namų darbuotojams, išvažiuoti ar išeiti kartu su Globos namų gyventoju;

81.2. šiukšlinti ir triukšmauti Globos namų patalpose ir teritorijoje;

81.3. asmeniniams tikslams naudoti ir/arba vartoti Globos namų materialines ir/arba nematerialines vertybes, komunalinius išteklius, gyventojams skirtus maisto produktus, medikamentus, kompensacinę techniką ir pan.;

81.4. naudoti fizinį ir psichologinį smurtą globos namų gyventojų bei darbuotojų atžvilgiu;

81.5. įtakoti Globos namų gyventojų, išskyrus atvejus, jei yra to gyventojo raštiškas sutikimas, socialinės globos, gydymo ir slaugos procesą;

81.6. keiktis, vartoti grubius bei necenzūrinius žodžius, žeminančius gyventojus ir/arba darbuotojus;

81.7. rūkyti gyvenamuosiuose ir bendravimo kambariuose, koridoriuose ir kitose bendro naudojimo vietose.

81.8. gyventojams atnešti svaigalų, narkotinių, psichotropinių ir kitų psichiką veikiančių medžiagų;

81.9. atnešti (maitinti) gyventojams gedimo požymių turintį maistą, kurio galiojimo laikas yra pasibaigęs, ar kuris neatitinka sveikatos priežiūros specialistų paskirtai ar rekomenduojamai dietai;

81.10. turėti su savimi arba atnešti gyventojui šaunamąjį ar šaltąjį ginklą.

82. Karantino metu gyventojų lankymas yra ribojamas atskiru Globos namų direktoriaus įsakymu arba iš viso draudžiamas.

83. Karantino metu lankytojai maisto produktus ir kitus gyventojui skirtus daiktus gali palikti pas socialinį darbuotoją ar budintį slaugytoją.

84. Globojamų asmenų lankymą kontroliuoja globos namų darbuotojai. Už lankymo taisyklių pažeidimus lankytojai yra įspėjami, o nepaklusę išprašomi iš globos namų teritorijos.

XIII. IŠVYKIMAS IŠ GLOBOS NAMŲ

85. Gyventojas iš Globos namų gali išvykti pagal įstaigos direktoriaus patvirtintą tvarką.

86. Globos namų gyventojas, norėdamas išvykti iš globos namų , išvykimo laiką bei vietą, sugrįžimo laiką, turi raštiškai suderinti su socialiniu darbuotoju, slaugytoju. Priešingu atveju, išvykimas suprantamas kaip savavališkas pasišalinimas, apie jį pranešama policijai.

87. Gyventojas gali išvykti iš Globos namų svečiuotis pas globėją, šeimos narius, artimuosius ar pažįstamus švenčių dienomis, savaigaliais ar ilgesniam laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 45 kalendorines dienas per vienerius metus.

88.Globos namų gyventojo išvykimo gydytis į sveikatos priežiūros įstaigą, trukmė nėra ribojama ir neįskaičiuojama į 82 punkte nurodytą trukmę.

89. Nuo išvykimo iš Globos namų momento gyventojas/globėjas asmeniškai atsako už savo/globotinio saugumą, veiksmus, veiksmų pasekmes ir padorų elgesį visuomenėje.

90. Gyventojui savavališkai pasišalinus ar dingus iš Globos namų, nedelsiant imamasi priemonių jį surasti, apie tai pranešama policijai bei artimiesiems.

91. Ant globotinį pasiimančio asmens prašymo turi būti globos namų direktoriaus ar jį pavaduojančio asmens raštiškas leidimas su parašu.

92. Globotinis laikinai išleidžiamas iš globos namų, jei globotiniui nėra pavojaus sveikatai ir/ar gyvybei.

93. Gyventojas, išvykęs iš globos namų ilgesniam nei trijų dienų laikotarpiui, kad išsaugotų vietą, nuo ketvirtos dienos moka 30 proc. nustatyto mokesčio už vietą globos įstaigoje. Už tris pirmąsias dienas gyventojas moka visą nustatytą mokestį.

XIV. NUOBAUDOS

94. Globotinis, nuolat nesilaikantis Vidaus tvarkos taisyklių, gali būti šalinamas iš globos namų:

95. šiai procedūrai atlikti globos namų direktorius sudaro specialią komisiją, į kurią turi būti įtraukti globos namų steigėjo, globos įstaigos ir kiti reikalingi atstovai. Svarstant pašalinimo iš įstaigos klausimą, turi dalyvauti globojamo asmens globėjas.

96. Pagrindas inicijuoti pašalinimą — yra grubūs Vidaus tvarkos taisyklių pažeidimai.

97. Jeigu globos namų gyventojas padaro žalą fiziniam asmeniui, tai pagal paslaugų teikimo sutartį jį atstovaujantis globėjas privalo šią žalą atlyginti iš savo asmeninių lėšų įstatymo nustatyta tvarka.

98. Kitų globos namų gyventojų bei aptarnaujančio personalo įžeidinėjimai, grąsinimai, grubus elgesys, vagystės ir pan. yra vertinami kaip grubūs Vidaus tvarkos taisyklių pažeidimai.

99. Gyventojų savavališkas pasišalinimas iš globos namų, nustatytų vidaus tvarkos taisyklių sistemingas nesilaikymas, gyvenamosios aplinkos niokojimas yra vertinami kaip grubūs Vidaus tvarkos taisyklių pažeidimai.

XV. INFORMACIJOS APIE GYVENTOJĄ TEIKIMO TVARKA

100. Gyventoją, jei jis yra veiksnus ir pats pageidauja, šeimos gydytojas ar pagal pareigybes už gyventojų sveikatą priskirtas globos namų atsakingas darbuotojas informuoja apie jo sveikatos būklę, ligos diagnozę, medicininių tyrimų rezultatus, gydymo metodus ir gydymo prognozę.

101. Gyventojo artimuosius šeimos gydytojas ar pagal pareigybes už gyventojų sveikatą priskirtas globos namų atsakingas darbuotojas informuoja apie gyventojo sveikatos būklę, ligos diagnozę, medicininių tyrimų rezultatus, gydymo metodus ir gydymo prognozę, gyventojui sutikus.

102. Bet kokia informacija apie gyventoją yra teikiama laikantis LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatų.

XVI. GLOBOS NAMŲ IR GYVENTOJO ARTIMŲJŲ PAREIGOS MIRUS GYVENTOJUI

103. Mirus Globos namų gyventojui, Globos namų darbuotojai praneša artimiesiems.

104. Globos namų gyventojo laidotuves organizuoja ir dokumentus tvarko artimieji ( jei yra artimieji).

105. Jei nėra gyventojo artimųjų, dokumentus tvarko ir gyventojo laidotuves organizuoja Globos namai, samdant laidojimo paslaugas atliekančią įstaigą, pagal iš anksto išreikštą gyventojo pageidavimą ar žymas ISGP.

XVII. GYVENTOJO TURIMŲ PINIGINIŲ LĖŠŲ IR TURTO VALDYMAS

106. Globos namų gyventojų piniginių lėšų saugojimas, naudojimas ir apskaita vykdoma vadovaujantis Globos namų direktoriaus patvirtintu „Gyventojų asmeninių pinigų, daiktų ir turto apskaitos tvarkos" aprašu.

XVIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

107. Taisyklių keitimas vykdomas suderinus su Globos namų taryba.

108. Gyventojų teises ir teisėtus interesus atstovauja Globos namuose veikianti Globos namų taryba.

109. Darbuotojų ir gyventojo santykiai grindžiami abipusės pagarbos, tarpusavio supratimo ir susitarimo principais.

110. Globos namai, atsižvelgdami į gyventojo sveikatos būklę, pasilieka teisę perkelti gyventoją į kitą kambarį.

111. Asmenys, susipažindami su šiomis taisyklėmis, tokiu būdu išreiškia savo sutikimą, kad asmenų ir turto apsaugos tikslu VšĮ „Pimonovų fondo globos namai" teritorijoje bei patalpose ( išskyrus kambarius ir WC) dvidešimt keturias valandas per parą yra vykdomas vaizdo stebėjimas.

112. Asmenys, pasirašydami sutartį dėl socialinės globos teikimo, patvirtina, kad su šiomis Taisyklėmis susipažino.

113. Taisyklės įsigalioja nuo jų patvirtinimo dienos ir galioja visiems Globos namų darbuotojams bei gyventojams.
VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS PASLAUGŲ GAVĖJAMS


1 BENDRIEJI NUOSTATAI

1.1 Šios taisyklės reglamentuoja VšĮ "Pimonovų fondo globos namai" (toliau – Globos namai), juridinio asmens kodas 303223456, vidaus tvarką, apibrėžia darbuotojų ir besilankančių joje pacientų santykius ir elgesį.

1.2 Globos namai veikia vadovaudamasi Steigėjo patvirtintais įstatais, galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Sveikatos apsaugos ministro įsakymais, nacionaliniais, Europos ir tarptautiniais medicinos standartais (medicinos, higienos normomis).

1.3 Be šių Taisyklių, Globos namų darbuotojų darbines funkcijas ir pareigas apibrėžia, darbuotojų darbo sutartys, saugos ir sveikatos instrukcijos, pareigybės aprašymai, Globos namų vadovo įsakymai.

1.4 Šių Taisyklių nuostatos taikomos tiek, kiek šių teisinių santykių nereglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai arba kiti teisės aktai.

1.5 Šios vidaus tvarkos taisyklės yra parengtos remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir reglamentuoja:

1.5.1 pacientų kreipimosi į Globos namus, siekiant gauti ASP paslaugas, tvarką;

1.5.2 nemokamų paslaugų nomenklatūrą ir asortimentą, jų teikimo tvarką;

1.5.3 pacientų lankymo, išrašymo ir perkėlimo į kitas asmens sveikatos priežiūros įstaigas tvarka

1.5.4 pacientų teises ir pareigas Globos namuose;

1.5.5 ginčų ir konfliktų tarp Globos namų ir pacientų sprendimų tvarką;

1.5.6 informacijos pacientui ir jo artimiesiems apie jo sveikatos būklę teikimo tvarką;

1.5.7 ambulatorinių kortelių ir kitų medicininių dokumentų nuorašų darymo, išdavimo pacientui ar kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims tvarką;

1.5.8 Globos namų administracijos darbuotojų darbo laiką;

1.5.9 paciento turimų dirbinių iš brangiųjų metalų, brangių protezų ir pinigų registravimo bei saugojimo tvarka

1.5.10 darbų saugą reglamentuojančių įstatymų, kitų teisės aktų ir norminių dokumentų nuostatas.

1.5.11 baigiamosios nuostatos

2 GLOBOS NAMŲ TEISĖS IR PAREIGOS

2.1 Globos namai turi teisę:

2.1.1 turėti sąskaitas banko įstaigose, savo firminį ženklą, antspaudą;

2.1.2 naudoti, valdyti, pirkti ar kitokiais būdais įsigyti savo veiklai reikalingą turtą bei disponuoti juo Lietuvos Respublikos įstatymuose bei Globos namų įstatuose nustatyta tvarka;

2.1.3 teikti labdarą ir paramą;

2.1.4 teikti nemokamas ir mokamas paslaugas, nurodytas Globos namams išduotoje licencijoje;

2.1.5 sudaryti sandorius ir prisiimti įsipareigojimus;

2.1.6 stoti į organizacijų asociacijas ir dalyvauti jų veikloje;

2.1.7 naudoti Globos namų lėšas nuostatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti;

2.1.8 skelbti konkursus priemonėms ir darbams, susijusiems su Globos namų veikla, įsigyti;

2.2 Globos namuose dirbantys asmens sveikatos priežiūros specialistai turi teisę pasirinkti vieną iš Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka aprobuotų diagnostikos ir gydymo metodikų bei technologijų.

2.3 Globos namai:

2.3.1 užtikrina būtinosios medicinos pagalbos teikimą (būtinosios medicinos pagalbos mastą ir teikimo tvarką nustato Sveikatos apsaugos ministro įsakymai);

2.3.2 teikia tik tas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurios nurodytos Globos namams išduotoje licencijoje;

2.3.3 užtikrina, kad būtų naudojamos tik tokios sveikatos priežiūros technologijos, gaminiai ir priemonės, kurios yra aprobuotos ir (ar) leistos naudoti Lietuvos Respublikoje;

2.3.4 užtikrina, kad būtų tinkamai pildoma ir saugoma teisės aktais patvirtinta medicininė dokumentacija;

2.3.5 užtikrina vienodas pacientų teises į teikiamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas;

2.3.6 saugoja paciento medicininę paslaptį, išskyrus atvejus, kai Globos namai teisės aktų nustatyta tvarka privalo pateikti informaciją apie pacientą tretiesiems asmenims, ir gerbti pacientų asmens privatumą;

2.3.7 užtikrina, kad informacija apie pacientą valstybės institucijoms ar kitoms įstaigoms būtų teikiama tik teisės aktų nustatyta tvarka;

2.3.8 užtikrina, kad būtų įgyvendintos būtinosios visuomenės sveikatos priežiūros priemonės, nurodytos Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintame sąraše.

2.3.9 teisės aktų nustatyta tvarka informuoja Sveikatos apsaugos ministeriją ir Globos namų steigėją apie nustatytas vidaus infekcijas, jų protrūkius bei kitus pavojaus pacientų sveikatai atvejus.

2.4 Globos namų darbuotojai pagal savo kompetenciją informuoja pacientus apie savo darbo tvarką, teikiamas paslaugas, atliekamus tyrimus ir procedūras bei suteikti informaciją kitais klausimais, susijusiais su paciento sveikata

3 PACIENTO KREIPIMOSI Į ĮSTAIGĄ TVARKA IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMAS

3.1 Globos namai teikia asmens sveikatos priežiūros paslaugas, nurodytas Globos namams išduotoje licencijoje, tik Globos namų ilgalaikės socialinės globos paslaugų gavėjams.

3.2 Būtinoji pagalba teikiama visiems Globos namų socialinių paslaugų gavėjams.

3.3 Laikoma, kad pacientas, atvykęs į Globos namus savanoriškai yra informuotas ir sutinka, kad jį apžiūrėtų, įvertintų jo sveikatos būklę, paskirtų ir atliktų būtinas tyrimų ir gydymo procedūras, nes Globos namai yra užtikrinę, kad visa būtina informacija pacientui būtų suteikta (prieinama) jo buvimo ar lankymosi Globos namuose metu, o Globos namų darbuotojai atsakytų į visus paciento klausimus, susijusius su šia informacija.

3.4 Sutikimą dėl ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo išreiškia pats pacientas arba jo atstovas. Paciento sutikimas dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo, patvirtinamas raštu, pasirašant Globos namų vadovo patvirtintas sutikimo formas, atitinkančias sveikatos apsaugos ministro nustatytus formos reikalavimus.

3.5 Užpildęs įstaigos vadovo patvirtintos formos „Sutikimą tvarkyti asmens duomenis" asmuo patvirtina suprantąs ir sutinkąs, kad Globos namai tvarkys jo asmens duomenis – vardą, pavardę, asmens kodą, gimimo datą, gyvenamąją vietą, telefoną, elektroninio pašto adresą, socialinio draudimo numerį bei informaciją apie draustumą, taip pat ypatingus duomenis apie sveikatą. Duomenys bus tvarkomi sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tikslu.

3.6 Asmenims, apsvaigusiems nuo alkoholio, narkotikų ar kitų psichotropinių medžiagų, sveikatos priežiūros paslaugos Globos namuose neteikiamos (išskyrus būtinąją medicinos pagalbą).

3.7 Medicinos specialistų konsultacijoms galima užsiregistruoti, kreipiantis tiesiogiai į aptarnaujantį personalą (bendrosios praktikos slaugytoją, slaugytojo padėjėją, socialinį darbuotoją, socialinio darbuotojo padėjėją ir kt.), arba galima kreiptis tiesiogiai darbo metu (I-V 9:00-18:00), telefonu 8 69906288, arba 8 622 2666, arba el. paštu fondonamai@gmail.com Globos namų medicinos kabineto darbo laikas, telefonų numeriai skelbiami Globos namų skelbimų lentoje ir ant kabineto durų.

4 NUOTOLINĖS PIRMINĖS AMBULATORINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGOS TEIKIMO TVARKA

4.1 Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros nuotolinės sveikatos priežiūros paslaugos (toliau – NSP paslauga) Globos namuose neteikiamos.


5 NEMOKAMŲ PASLAUGŲ NOMENKLATŪRA IR ASORTIMENTAS, JŲ TEIKIMO TVARKA

5.1 Visos asmens sveikatos priežiūros paslaugos,nurodytos Globos namų licencijoje,Globos namų gyventojams teikiamos nemokamai.

5.2 Būtinoji pagalba, kurią teikia visų specialybių ASPĮ specialistai pagal būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo tvarką, patvirtintą LR SAM.


6 PACIENTŲ LANKYMO, IŠRAŠYMO IR PERKĖLIMO Į KITAS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGAS TVARKA

6.1 Lankyti Globos namuose besigydančius pacientus adresu R. Kalantos g. 128-1, Kaunas leidžiama pirmadieniais - penktadieniais nuo 9 val. iki 18 val.

6.2 Atvykęs lankytojas Globos namuose darbuotojui/budėtojui turi pasakyti kokį pacientą lanko ir pranešti, kai išvyksta.

6.3 Savo apsilankymu paciento lankytojai neturi sukelti nepatogumu kitiems pacientams.

6.4 Lankytojams draudžiama:

6.4.1 šiukšlinti ir triukšmauti Globos namų patalpose.

6.4.2 atvykti į Globos namus neblaiviems ar apsvaigusiems nuo narkotiniu bei psichotropiniu medžiagų.

6.4.3 rūkyti Globos namuose patalpose ir vietose, kur yra draudžiantieji ženklai.

6.4.4 pacientams atnešti svaigalų, rūkalų, narkotinių, psichotropinių ir kitu psichiką veikiančių medžiagų.

6.4.5 turėti su savimi arba atnešti klientui šaunamąjį ar šaltąjį ginklą.

6.5 Karantino metu draudžiama lankyti pacientus.

6.6 Paciento gydymo kitoje (stacionarinėje) įstaigoje tikslingumą nustato jį gydantis gydytojas.

6.7 Pacientas, kurio sveikatos būklė reikalauja neatidėliotino papildomo gydymo, gali būti siunčiamas i kitą asmens sveikatos priežiūros įstaigą. Tokiu atveju, pacientui ir/ar jo artimiesiems paaiškinama, kodėl priimtas toks sprendimas. Už kitu asmens sveikatos priežiūros įstaigų gydytojų sprendimus ir gydymo kokybę Globos namai neatsako.

6.8 Apie Globos namų gyventojo gydymąsi stacionarinėse gydymo įstaigose, mirtį ar kitus su gyventoju susijusiais atvejus socialinis darbuotojas arba slaugytojas, informuoja gyventojo globėjus, gimines ar kitus artimuosius. Ši informacija atžymima socialinėje ir medicininėje bylose.

7 PACIENTŲ TEISĖS GLOBOS NAMUOSE

7.1 Teisė į sveikatos priežiūrą:

7.1.1 Visi pacientai turi lygias teisias į sveikatos priežiūrą (pagalbą) Globos namuose, nepriklausomai nuo jų lyties, amžiaus, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų;

7.1.2 Pacientams teikiama kvalifikuota sveikatos priežiūra (pagalba). Globos darbuotojai gerbia pacientų asmens privatumą. Pacientai gydomi taip, kad į jų diagnozę, gydymą ir slaugą būtų žiūrima pagarbiai;

7.1.3 Jeigu Globos namuose ribotos gydymo galimybės neleidžia visiems pacientams suteikti tuo pačiu metu vienodą gydymą, ASP darbuotojai pasirenka kitų pacientų nediskriminuojantį ir mediciniškai pagrįstą gydymą;

7.1.4 Pacientams suteikiamos mokslu pagrįstos nuskausminančios priemonės, kad jie nekentėtų dėl savo sveikatos sutrikimų.

7.2 Teisė į prieinamą sveikatos priežiūrą.

7.2.1 Paciento teisę gauti nemokamą sveikatos priežiūrą (pagalbą), kompensuojamą iš valstybės ar savivaldybių biudžetų, nustato Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai. Paciento teisę gauti sveikatos priežiūros paslaugas, kompensuojamas iš privalomojo sveikatos draudimo lėšų, nustato Sveikatos draudimo įstatymas;

7.2.2 Būtinoji medicinos pagalba pacientui suteikiama neatidėliotinai;

7.2.3 Teisę į kitos rūšies sveikatos priežiūrą nustato kiti Lietuvos Respublikos įstatymai ir teisės aktai.

7.3 Teisė pasirinkti ASP darbuotoją.

7.3.1 Pacientas turi teisę pasirinkti Globos namuose dirbantį slaugos, ar kitą ASP darbuotoją darbuotoją;

7.3.2 Ši teisė gali būti ribojama Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.

7.4 Teisė į informaciją.

7.4.1 Pacientas turi teisę reikalauti ir gauti informaciją apie Globos namuose teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas ir jų kainas bei galimybes jomis pasinaudoti;

7.4.2 Pacientas informuojamas apie jį slaugančio darbuotojo vardą, pavardę, pareigas ir kvalifikaciją;

7.4.3 Pacientas informuojamas apie įmonės vidaus tvarkos taisykles ir tvarką, kiek tai susiję su jo buvimu Globos namuose. Pacientas turi teisę reikalauti ir gauti diagnozės, gydymo ir slaugos aprašymą;

7.4.4 Pacientas turi teisę į informaciją apie ligos diagnozę, medicininio tyrimo duomenis, diagnostikos ir gydymo metodus, jų galimas pasekmes ir gydymo prognozę. Pacientas turi teisę leisti arba atsisakyti taikyti siūlomus diagnostikos ir gydymo metodus;

7.4.5 Pacientas turi teisę sužinoti kito specialisto nuomonę apie savo sveikatos būklę ir siūlomą gydymą.

7.5 Paciento dalyvavimas mokymo procese, moksliniuose ir medicinos bandymuose.

7.5.1 Be paciento sutikimo negalima jo panaudoti mokymo procese, moksliniuose ar medicinos bandymuose.

7.5.2 Paciento naudojimo mokymo procese, moksliniuose ir medicinos bandymuose tvarką nustato Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai.

7.6 Teisė atsisakyti gydymo.

7.6.1 Pacientas nėra gydomas ar jam teikiama kitokia sveikatos priežiūra ar slauga prieš jo valią, jeigu Lietuvos Respublikos įstatymų nenustatyta kitaip. Jeigu yra galimybė, pacientui pasiūlomas kitas gydymas, ar kitos sveikatos priežiūros paslaugos;

7.6.2 Nepilnametis pacientas informuojamas apie gydymą, jeigu jis pagal savo amžių ir išsivystymo lygį gali teisingai vertinti savo sveikatos būklę ir siūlomą gydymą (apie tai sprendžia gydantis gydytojas), nepilnametis negali būti gydomas prieš jo valią, jeigu Lietuvos Respublikos įstatymu nenustatyta kitaip.

7.6.3 Teikiant būtinąją (pirmąją ar skubiąją) medicinos pagalbą, jeigu pacientas yra be sąmonės ar dėl kitos priežasties negalima sužinoti jo valios ir gresia rimtas pavojus jo gyvybei ar sveikatai, tokia medicinos pagalba suteikiama ir be paciento sutikimo;

7.6.4 Paciento, psichikos ligonio, nesugebančio teisingai įvertinti savo sveikatos būklės, gydymo ypatumus nustato Psichikos sveikatos priežiūros įstatymas;

7.6.5 Teikiant būtinąją (pirmąją ar skubiąją) medicinos pagalbą, kuriai yra būtinas paciento įstatyminio atstovo sutikimas, ji teikiama ir be įstatyminio atstovo sutikimo, jeigu jo negalima gauti laiku, arba įstatyminis atstovas atsisako duoti sutikimą, o gydančio gydytojo ar slaugos darbuotojo nuomone, medicinos pagalbos suteikimas atitinka paciento interesus.

7.7 Teisė skųstis.

7.7.1 Pacientas turi teisę ginčyti gautų medicinos priežiūros (pagalbos) paslaugų tinkamumą ar kokybę, įstatymų nustatyta tvarka gauti atlyginimą už žalą, padarytą dėl Globos namų ar jos darbuotojų kaltės;

7.7.2 Nepatenkintas sveikatos priežiūra pacientas turi teisę kreiptis į vadovą, atsakingą už sveikatos priežiūrą Globos namuose. Globos namų vadovas per dvidešimt darbo dienų atsako į paciento kreipimąsi;

7.7.3 Pacientas turi teisę apskųsti Globos namų veiklą Sveikatos apsaugos ministerijai, kitoms kontroliuojančioms institucijoms, teismui.

7.8 Privataus gyvenimo neliečiamumas.

7.8.1 Pacientų privatus gyvenimas yra neliečiamas.

7.8.2 Visa informacija apie pacientų sveikatos būklę, diagnozę, prognozes ir gydymą, taip pat visa kita asmeninio pobūdžio informacija apie pacientą, laikoma konfidencialia net ir po paciento mirties. Tokios konfidencialios informacijos saugojimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos įstatymai ir Sveikatos apsaugos ministerijos teisės aktai. Konfidenciali informacija gali būti suteikta kitiems asmenims tik turint raštišką paciento sutikimą arba jeigu tai numato Lietuvos Respublikos įstatymai;

7.8.3 Sutikimas nėra būtinas, jeigu informacija yra suteikiama asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems gydant ar slaugant pacientus, atliekantiems pacientų sveikatos ekspertizę, taip pat institucijoms, kurioms Lietuvos Respublikos įstatymai suteikia teisę kontroliuoti sveikatos priežiūros veiklą.

8 PACIENTŲ PAREIGOS

8.1 Atvykti į Globos namų medicinos kabinetą registracijos metu nurodytu laiku;

8.2 Pagarbiai elgtis personalo atžvilgiu;

8.3 Globos namuose nerūkyti, nevartoti alkoholinių gėrimų, narkotikų;

8.4 Laikytis asmens higienos reikalavimų;

8.5 Vykdyti ASP specialistų nurodymus dėl ligos (ligų) gydymo bei profilaktikos;

8.6 Pateikti ASP specialistui prašant, reikiamus duomenis apie ligos diagnozę, atliktus tyrimus, taikytą gydymą;

8.7 Informuoti ASP specialistą, kurie teiks medicinos priežiūros (pagalbos) paslaugas, apie turimą ypač pavojingų užkrečiamų ligų infekciją;

8.8 Informuoti ASP specialistą apie sveikatos būklės pasikeitimus gydymo metu, gydymo metodų netoleravimą;

8.9 Laikytis šių vidaus tvarkos taisyklių reikalavimų.

9 GINČŲ IR KONFLIKTŲ TARP ĮMONĖS IR PACIENTŲ SPRENDIMO TVARKA

9.1 Raštiški pacientų pareiškimai, skundai ir pasiūlymai turi būti pasirašyti, be to, nurodyti šie duomenys: vardas, pavardė ir gyvenamoji vieta (arba darbo ar mokymosi vieta). Nepasirašyti ir be šių duomenų pareiškimai, skundai ir pasiūlymai pripažįstami anoniminiais ir nenagrinėjami;

9.2 Globos namų vadovybė atsakymą į pareiškimą, skundą ar pasiūlymą privalo pateikti pareiškėjui per dvidešimt darbo dienų dienas. Jeigu Globos namai nepajėgūs išspręsti pasiūlymuose iškeltų klausimų, vadovybė per penkias dienas persiunčia juos pagal priklausomybę, pranešdama apie tai pareiškėjams ir paaiškindama kur jiems reikia kreiptis;

9.3 Globos namų vadovybė, nagrinėdama pacientų pareiškimus, skundus ir pasiūlymus, privalo:

9.3.1 išnagrinėti pareiškimų, skundų ir pasiūlymų esmę, prireikus išreikalauti papildomus dokumentus, imtis kitų priemonių klausimams objektyviai išspręsti,

9.3.2 raštu pranešti pacientams, kokie priimti sprendimai dėl jų pareiškimų, skundų ir pasiūlymų, o jeigu pareiškimas, skundas ar pasiūlymas atmetamas, nurodyti atmetimo motyvus ir paaiškinti tokio sprendimo apskundimo tvarką,

9.3.3 analizuoti ir apibendrinti gautus pareiškimus, skundus ir pasiūlymus, juose pareikštas kritines pastabas, šalinti priežastis ir sąlygas, dėl kurių pažeidžiamos gyventojų teisės ir įstatymų ginami jų interesai;

9.3.4 Pacientas, nesutinkąs su sprendimu, priimtu dėl jo pareiškimo, skundo ar pasiūlymo, turi teisę apskųsti šį sprendimą teismui, sveikatos priežiūros veiklą kontroliuojančioms institucijoms.

10 INFORMACIJOS PACIENTUI IR JO ARTIMIESIEMS APIE JO SVEIKATOS BŪKLĘ TEIKIMO TVARKA

10.1 Informacija apie sveikatos būklę, ligos diagnozę, medicininio tyrimo duomenis, gydymo metodus ir gydymo prognozę pacientui pateikiama jam suprantama forma, paaiškinant specialius medicinos terminus. Informuodamas apie gydymą, ASP specialistas paaiškina pacientui gydymo eigą, galimus gydymo rezultatus, galimus alternatyvius gydymo metodus ir kitas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos paciento apsisprendimui sutikti arba atsisakyti siūlomo gydymo, taip pat apie pasekmes atsisakius siūlomo gydymo. Informacija neteikiama pacientui prieš jo valią, tačiau toks jo noras turi būti aiškiai išreikštas ir apie tokį paciento pageidavimą pažymima jo ambulatorinėje kortelėje;

10.2 Pacientui pageidaujant, pateikiama ambulatorinė kortelė ar kiti jo medicininiai dokumentai, išskyrus atvejus, kai tai iš esmės gali pakenkti paciento sveikatai ar net sukelti pavojų jo gyvybei.

11 ASP DOKUMENTŲ NUORAŠŲ DARYMO IŠDAVIMO PACIENTUI AR KITIEMS FIZINIAMS AR JURIDINIAMS ASMENIMS TVARKA

11.1 Pacientas turi teisę prašyti, kad jo lėšomis būtų padarytos jo ASP dokumentų ir (ar) kitų dokumentų kopijos. Ši paciento teisė gali būti ribojama tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

11.2 Pacientų dokumentų būtinumas.

11.2.1 Globos namų darbuotojai pildo Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytos formos ir rūšių pacientų dokumentus (ambulatorines korteles, kitus medicininius dokumentus) ir juos saugo Lietuvos Respublikos įstatymų ir Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka.

11.3 Pacientų dokumentuose esančios informacijos konfidencialumas.

11.3.1 Psichikos ligonio atstovo teisę susipažinti su paciento dokumentais nustato Psichikos sveikatos priežiūros įstatymas.

11.3.2 Reikalavimai dėl informacijos konfidencialumo netaikomi:

11.3.2.1 kai susipažinti su informacija kreipiasi teismas, komisija ar kitos valstybės institucijos, kurioms tokią teisę suteikia Lietuvos Respublikos įstatymai,

11.3.2.2 kai informacija apie paciento sveikatos būklę yra suteikiama šių taisyklių 4.8.3. punkte numatytais atvejais.

11.4 Pacientų dokumentuose esančios informacijos panaudojimas moksliniam tiriamajam darbui ir studentams mokyti.

11.4.1 Pacientų dokumentuose esančios informacijos panaudojimo moksliniam tiriamajam darbui ir studentams mokyti tvarką nustato Lietuvos medicinos etikos komitetas. Šiais tikslais naudojant informaciją, gerbiamas paciento asmens privatumas.

12 GLOBOS NAMŲ ADMINISTRACIJOS, KITŲ PAGALBINIŲ TARNYBŲ DARBO LAIKAS

12.1 Asmens sveikatos priežiūros paslaugos Globos namų patalpose R. Kalantos g. 128-1, Kaunas, teikiamos pirmadieniais - penktadieniais nuo 9 val. iki 18 val.

12.2 Darbuotojai dirba, pagal iš anksto patvirtintus darbo grafikus, kurie yra skelbiami Globos namų informacinėse lentose bei nurodomi ant kabinetų durų.

12.3 Globos namų administracijos darbo laikas yra nuo pirmadieniais iki penktadienio nuo 9 val. iki 17 val.

13 DARBŲ SAUGĄ REGLAMENTUOJANČIŲ ĮSTATYMŲ, KITŲ TEISĖS AKTŲ IR NORMINIŲ DOKUMENTŲ NUOSTATOS

13.1 Globos namų teritorija ir patalpos turi būti švarios, tvarkingos, reguliariai valomos.

13.2 Rūkyti galima tik tam skirtose ir pažymėtose vietose.

13.3 Globos namų darbuotojams draudžiama įstaigoje būti neblaiviems ar apsvaigusiems nuo alkoholio, narkotinių ar toksinių medžiagų.

13.4 Globos namų darbuotojai turi racionaliai ir taupiai naudoti darbo priemones, transportą, elektros energiją ir kitus materialinius išteklius.

13.5 Globos namų elektroniniais ryšiais, programine įranga, biuro įranga, telefoniniais ryšiais ir kanceliarinėmis bei kitomis priemonėmis darbuotojai gali naudotis tik su darbu susijusiais tikslais.

13.6 Darbo vietoje privaloma laikytis darbų saugos, priešgaisrinės ir elektros saugos reikalavimų, vadovautis Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu bei kitų teisės aktų, susijusių su darbų sauga, nuostatomis, Globos namų vadovo įsakymais.

13.7 Globos namų darbuotojas gali pradėti darbą tik esant tvarkingiems įrenginiams ir tinkamai sutvarkytai darbo vietai.

13.8 Globos namų darbuotojai savo veikla privalo nepažeisti aplinkos kokybės normatyvų ir standartų, laikytis atliekų nukenksminimo tvarkos.

13.9 Globos namų darbuotojai, turintys tiesioginį kontaktą su pacientais, privalo dirbti vilkėdami švarią ir tvarkingą aprangą.

13.10 Globos namų darbuotojai turi užtikrinti, kad jų darbo vietoje pašaliniai asmenys būtų tik darbuotojui esant.

13.11 Globos namų darbuotojas, paskutinis toje patalpoje baigęs darbą, turi sutvarkyti darbo vietą, išjungti elektros prietaisus, uždaryti langus ir užrakinti patalpas.

13.12 Globos namų darbuotojai privalo užtikrinti pacientų asmens duomenų saugumą taip, kaip nustatyta teisės aktuose.

13.13 Globos namų administracija neatsako už darbuotojų asmeninius daiktus, nesusijusius su tiesioginiu darbu ir paliktus darbo vietoje.

14 PACIENTO TURIMŲ DIRBINIŲ IŠ BRANGIŲJŲ METALŲ, BRANGIŲ PROTEZŲ IR PINIGŲ REGISTRAVIMO BEI SAUGOJIMO TVARKA

14.1 Pacientams nerekomenduojama su savimi į Globos namus atsivežti didesnių pinigų sumų, brangių asmeninio naudojimo daiktų bei dirbinių iš brangiųjų metalų, kadangi Globos namų personalas už jų apsauga neatsako.

14.2 Esant reikalui, vertingi daiktai ir pinigai priimami saugojimui ir išduodami Globos namų administracijoje pirmadieniais, penktadieniais nuo 9 val. iki 12 val.

14.3 Pacientas, pageidaujantis atiduoti saugojimui ar pasiimti savo vertingus daiktus, turi nustatytu laiku kreiptis į Globos namų administracijos darbuotoją ir pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

15 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15.1 Taisyklės įsigalioja nuo jų patvirtinimo dienos.Made on
Tilda