Teisinė informacija
Aktualu visiems
LR Konstitucija (https://www.lrs.lt/home/Konstitucija/Konstitucija.htm) Teisės aktai

  • Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas, Žin., 2006, Nr. 17-589; (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.270342)
  • Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas, Žin., 1995, Nr. 104-2322;
  • Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas, Žin., 1996, Nr. 84-20(https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/b63962122fcb11e79f4996496b137f390)
  • Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas, 2017m. sausio 17 d. Nr. XIII-98;
  • Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimu Nr. 583 „Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo"; (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.278281)
  • Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 10 d. nutarimu Nr. 978 „Dėl socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo"; (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.284148?jfwid=bnp209kuk)
  • Socialinės globos normų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. A1-46 „Dėl socialinės globos normų aprašo patvirtinimo"; (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.292682);
  • Socialinių paslaugų katalogas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93 „Dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo"; (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.274453)
  • Lietuvos higienos norma HN 125:2011 „Suaugusiųjų asmenų stacionarios socialinės globos įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos sveikatos ministro 2011 m. vasario 10 d. įsakymu Nr. V-133 „Dėl Lietuvos higienos norma HN 125:2011 „Suaugusiųjų asmenų stacionarios socialinės globos įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai" patvirtinimo; (atsisiųsti)
  • Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-94 „Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo"; (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.274454)
Made on
Tilda