VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS GYVENTOJAMS

I. BENDROJI DALIS

1. „Pimonovų fondo globos namai" (toliau — globos namai) yra ne pelno organizacija, įsteigta ir veikianti vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, civiliniu kodeksu, viešųjų įstaigų įsakymu ir kitais įsakymais, kurios tikslas tenkinti viešuosius interesus. Globos namuose apgyvendinami asmenys, sergantys Alzheimerio liga ar kitomis centrinės nervų sistemos ligomis, sukeliančiomis demencijos sindromą, bei asmenys, kuriems dėl proto negalios ar psichinių sutrikimų nustatytas 0-40 procentų darbingumo lygis, specialusis nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis arba nustatytas didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis.

2. Globos namų tikslas – padėti ir teikti, žmonėms sergantiems Alzheimerio liga, bei centrinės nervų sistemos ligomis, sukeliančiomis demencijos sindromą, bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas.

3. Globos namai teisės aktų nustatyta tvarka atlieka globėjo (rūpintojo) pareigas, atstovauja globos namų gyventojų interesams valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose, nevyriausybinėse organizacijose, gina jų teises.

II. APGYVENDINIMO GLOBOS NAMUOSE TVARKA

4. VšĮ,,Pimonovų fondo globos namai" apgyvendinami asmenys, vadovaujantis 2006 m. sausio 19 d. Lietuvos Respublikos Socialinių paslaugų įstatymu (2006-01-19, Nr. X-493) (Žin. 2006-02-11, Nr. 17-589, 2014 m. liepos 24 d. įsakymo X-493 redakcija ir vėlesniais pakeitimais), Socialinės globos normų aprašo 4 priedu (2014 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. A1-377 redakcija ir vėlesniais pakeitimais) ir kitais galiojančiais teisės aktais.

5. Priimant į globos namus pateikiami šie dokumentai:

· asmens, norinčio apsigyventi globos namuose ar jo globėjo, prašymas.

· neįgaliojo pažymėjimas;

· asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ( pasas ar asmens tapatybės kortelė);

· darbingumo lygio pažyma išduota Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos (NDNT) prie Socialinės ir darbo ministerijos (darbingo amžiaus žmonėms);

· specialiojo poreikio pažyma SPS-1 ar SPS-2 , jeigu yra nustatytas specialusis nuolatinės slaugos ar priežiūros (pagalbos) poreikis;

· medicininių dokumentų išrašą F 027/a ;

6. Į Globos namus nepriimami asmenys, kurie apgyvendinimo metu serga ūmiomis infekcinėmis ar kitomis pavojingomis užkrečiamomis ligomis arba pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančio gydytojo išduotas išrašas iš medicininių dokumentų (F027/a), nuo kurio išdavimo iki asmens apsigyvenimo Globos namuose yra praėję daugiau kaip 2 mėnesiai.

7. Gyventojai apgyvendinami vienviečiuose , dviviečiuoe ar triviečiuose kambariuose ir aprūpinami reikalingu inventoriumi pagal galiojančias higienos normas.

8. Gyventojai kambariuose apgyvendinami atsižvelgiant į sveikatą, amžių, lytį, poreikius ir pomėgius.

9. Tuo atveju, kai gyvenamajame kambaryje gyvena du ar trys asmenys, administracija siekdama tenkinti kambaryje gyvenančių asmenų interesus, charakterius, poreikiusi, išklauso asmens pageidavimus dėl kaimyno pasirinkimo ir įvertina kiekvieno asmens sugebėjimą prisitaikyti prie gyvenamojo kambario kaimyno.

10. Esant būtinumui, atsižvelgiant į pasikeitusią gyventojo sveikatos būklę ir savarankiškumo lygį, gyventojas gali būti perkeltas į kitą kambarį.

12. Gyventojo pageidavimu arba esant poreikiui asmens gyvenamajame kambaryje sudaroma privati erdvė, atskirta širma.

13. Priklausomai nuo gyventojo sveikatos būklės, jo elgesio ir, atsižvelgiant į socialinių darbuotojų ir medikų rekomendacijas, gyventojui gali būti suteikiama galimybė kambaryje apsigyventi vienam.

14. Gyventojui sudaromos sąlygos saugiai laikyti savo asmeninius daiktus, pageidaujant užsirakinti savo asmenines gyvenamąsias patalpas, spintą ar spintelę, jeigu, įvertinus jo savarankiškumą, tai nesudaro pavojaus jo ar kitų asmenų saugumui.

15. Gyventojui sudaryta galimybė greitai (neišeinant iš savo gyvenamojo kambario) išsikviesti personalą, jeigu to reikalauja jo sveikatos būklė.

16. Šeimoms suteikiamas atskiras gyvenamasis kambarys.

III. DVIŠALĖ IR TRIŠALĖ SUTARTYS

17. Iki Sutarčių pasirašymo gyventojas (jo teisėtas atstovas) privalo pasirašytinai susipažinti su globos namų Vidaus tvarkos taisyklėmis gyventojams, teikiamų paslaugų sąrašu ir kitais dokumentais, reglamentuojančiais gyvenimą globos namuose.

18. Globos namuose pasirašoma trišalė sutartis dėl apmokėjimo už teikiamas ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugas tarp Globos namų administracijos (jos įgalioto asmens), Savivaldybės administracijos (jos įgalioto asmens) ir paslaugų gavėjo. Jei paslaugų gavėjas yra pripažintas neveiksniu, už jį pasirašo globėjas arba paslaugų gavėjo atstovas pagal įstatymą.

19. Socialinių paslaugų teikimo dvišalė sutartis tarp Globos namų administracijos (jos įgalioto atstovo) ir asmens (paslaugų gavėjo) sudaroma praėjus ne daugiau kaip 1 kalendorinė diena nuo asmens apgyvendinimo globos namuose. Jei paslaugų gavėjas yra pripažintas neveiksniu, už jį pasirašo globėjas arba paslaugų gavėjo atstovas pagal įstatymą.

20.Sutartis įsigalioja nuo sutarties pasirašymo datos, jei nenurodoma kitaip.

21. Sutartyse numatomos gyvenimo sąlygos, šalių teisės ir pareigos, apmokėjimas už suteiktas paslaugas, sutarties galiojimo laikas, pakeitimai ir nutraukimas. Gyventoją ar jo teisėtą atstovą su sutarčių sąlygomis supažindina direktoriaus pavaduotojas socialiniam darbui arba socialinis darbuotojas.

21.1. Pasirašydamas Sutartis gyventojas (jo teisėtas atstovas) patvirtina, kad yra supažindintas su informacija apie galimybę būti pašalintu iš globos namų už Sutarties pažeidimus, teisėtvarkos pažeidimus, taip pat už grubius kitų asmenų interesus bei orumą pažeidžiančius veiksmus, prieštaraujančius gyventojų vidaus tvarkos taisyklėms.

22. Gyventojas turi teisę nepasirašyti sutarčių ir priimti kitą sprendimą, tačiau Globos namuose gali gyventi ir gauti ilgalaikes/trumpalaikes socialinės globos paslaugas tik tie asmenys, kurie pasirašo socialinių paslaugų teikimo sutartis.

IV. DIENOTVARKĖ

23. Gyventojų kasdieninė veikla organizuojama ir buitinės paslaugos teikiamos taip, kad palaikytų, motyvuotų ir skatintų asmens savarankiškumą.

24. Gyventojui, išskyrus slaugomus asmenis, sudarytos sąlygos pačiam tvarkytis ir prižiūrėti savo gyvenamąjį kambarį. Gyventojui, dėl negalios negalinčiam savarankiškai tvarkytis gyvenamojo kambario, šį darbą padeda atlikti arba atlieka socialinių darbuotojų padėjėjai.

25. Globos namų gyventojų drabužiai yra skalbiami Globos namų skalbykloje pagal poreikį. Nešvarius gyventojų drabužius surenka ir į skalbyklą pristato socialinio darbuotojo padėjėjai.

26. Iš dalies savarankiškiems asmenims, padedant Globos namų darbuotojams, yra sudarytos sąlygos naudotis buitine skalbimo mašina ir patiems išsiskalbti bei išsidžiovinti drabužius.

27. Kiekvienam gyventojui sudarytos sąlygos rūpintis asmens higiena, išsimaudyti ne rečiau kaip kartą per 7 dienas. Gyventojas savo patogumui gali naudotis tualetu, dušo patalpa, kurie įrengti prie kiekvieno kambario. Negalintys savimi pasirūpinti gyventojai kiekvieną dieną apiprausiami, maudomi pagal poreikį, bet nerečiau kaip kartą per 7 dienas.

28. Norimą veiklą gyventojai pasirenka pagal pomėgius, atsižvelgiant į sveikatos priežiūros specialistų ir socialinių darbuotojų rekomendacijas bei Globos namų galimybes.

29. Gyventojai privalo laikytis žemiau pateiktos dienotvarkės, kuri yra suderinta su Globos namų gyventojų taryba ir patvirtinta globos namų direktoriaus įsakymu:

Kėlimasis, asmens higienos procedūros, savitvarka – 6.30 - 9.00 val.
Pusryčiai – 9.00- 10.00val.
Poilsio metas -10.00-13.30 Pietūs – 13.30 – 14.30 val.
Poilsio metas – 14.30 – 16.00 val.
Pavakariai – 16.00 – 16.30 val.
Poilsio metas -16.30-17.30val.
Vakarienė – 17.30 – 18.30 val.
Pasiruošimas miegui, asmens higienos procedūros – 18.30 – 20.00 val.
Ramybės laikas (poilsis) – nuo 22.00val.
Globos namų durys visada rakinamos

30. Dienotvarkės valandomis, kurių užimtumas nenurodytas, atliekamos gyventojams skirtos sveikatos priežiūros slaugos procedūros, gydytojų konsultacijos, vykdomi kasdienio užimtumo užsiėmimai, pramoginiai bei kiti laisvalaikio renginiai pagal patvirtintus mėnesinius planus.

31. Priklausomai nuo metų sezono dienos režimas gali būti keičiamas. Pakeitimą įformina Globos namų direktorius savo įsakymu suderinęs su Globos namų gyventojų Taryba.

V. GLOBA IR PALAIKOMASIS GYDYMAS

31. Globos namai teikia asmens sveikatos priežiūros ir slaugos paslaugas gyventojams, organizuoja medikų konsultacijas, kasmetinius profilaktinius patikrinimus, esant būtinumui gyventojus hospitalizuoja, naudojasi sveikatos priežiūros įstaigų, įvairių specializacijų gydytojų paslaugomis nuo gyventojo atvykimo dienos iki sutarties nutraukimo (pasibaigimo).

32. Gyventojui atvykus į Globos namus įvertinami jo poreikiai, sudaromas adaptacijos planas, o po vieno ar pusantro mėnesio - individualus socialinės globos planas (toliau ISGP), kurio sudarymo metu užtikrinamas paties gyventojo ir visų specialistų dalyvavimas (pagal galimybes ir poreikius įtraukiami artimieji).

33. Užtikrinant asmens saugumą, visi nelaimingi įvykiai, susiję su gyventojo sveikatos būklės pasikeitimu, teisių pažeidimais yra registruojami, ir priimami sprendimai jų prevencijos tikslais ateityje.

34. Gyventojui, kuris dėl sveikatos būklės neturi ar praradęs regėjimo, kalbos ar kitus bendravimo gebėjimus, sudaroma galimybė gauti reikiamų specialistų paslaugas globos namuose ar užsiėmimus organizuojant palydint gyventoją pas atitinkamą specialistą.

35. Pagerėjus asmens socialiniam savarankiškumui, sveikatos būklei ar atsiradus kitoms aplinkybėms, galinčioms turėti įtakos asmens statusui, globos namai tarpininkauja ir kreipiasi į atitinkamas institucijas dėl gyventojo neveiksnumo (riboto veiksnumo) peržiūrėjimo.

VI. GLOBOJAMŲ ASMENŲ TEISĖS

36. Gauti kokybiškas ilgailaikės socialinės globos paslaugas, nurodytas socialinės globos teikimo sutarties sąlygose.

37. Įvairiais klausimais kreiptis į Globos namų darbuotojus, kitas institucijas bei įstaigas.

38. Susipažinti su visa su jo asmeniu susijusia dokumentacija, esančia Globos namuose.

39. Gauti globos, sveikatos priežiūros, kineziterapijos ir kitas paslaugas, atsižvelgiant į medicininiais dokumentais patvirtintą sveikatos būklę.

40. Pagal poreikį, gauti techninės pagalbos priemones, atsižvelgiant į Globos namų galimybes.

41. Gauti socialinę psichologinę pagalbą iš Globos namuose dirbančių socialinių darbuotojų ir kitų specialistų.

42.Tenkinti savo socialinius, kultūrinius, religinius interesus ir poreikius, nepažeisdamas kitų Globos namų gyventojų interesų ir taisyklių.

43. Išpažinti savo tikėjimą ir atlikti religines apeigas, netrukdant Globos namų gyventojams ir nepažeidžiant Globos namų vidaus tvarkos taisyklių.

44.Savarankiškai tvarkyti savo turtinius, finansinius, juridinius reikalus.

45.Turėti savo asmeninių daiktų kambaryje, už kurių saugumą, būdamas savarankiškas, atsako ptas Globos namų gyventojas. Nesavarankiškų gyventojų pinigai ir kitos vertybės saugomos, naudojamos ir apskaitomos, vadovaujantis Globos namų direktoriaus patvirtintu „Gyventojų asmeninių pinigų, daiktų ir turto apskaitos tvarkos" aprašu.

46. Dalyvauti svarstant jo poelgį Globos namų Taryboje, pasiaiškinti ir susipažinti su visais svarstymo dokumentais.

47. Išsakyti pageidavimus dėl kaimyno pasirinkimo priskirtam socialiniam darbuotojui ar socialinio darbuotojo padėjėjui.

48. Išsakyti savo asmeninius skundus ar pageidavimus, kuriuos registruoti įmonės „Asmenų prašymų, pasiūlymų ir skundų" žurnale.

49. Išreikšti savo valią ir žinoti :

49.1. dėl jo asmeninio turto, dokumentų tvarkymo, laidojimo ir su laidojimu susijusių reikalų tvarkymo;

49.2. jeigu asmuo neturi artimųjų ir (ar) nėra išreiškęs savo valios dėl laidojimo ir su laidojimu susijusių reikalų tvarkymo, jis turi teisę žinoti, dėl galinčių jį palaidoti atsakomybės, kad asmeniui mirus, laidojimą ir su laidojimu susijusių reikalų tvarkymą, organizuoja ir atsakomybę prisiima socialinės globos įstaiga, kurioje asmuo gyvena.

50. Iš globos namų išvykti laikinai ( iki 45 kalendorinių dienų per metus) ar visam laikui.

VII. GLOBOJAMŲ ASMENŲ PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

51. vykdyti asmens asistentų ir priežiūros personalo nurodymus;

52. elgtis taip, kad netinkami veiksmai nepablogintų ligos eigos;

53. naudoti gydytojo paskirtus vaistus, neslėpti, neišpilti ir neišmesti jų;

54. rimties ir poilsio valandomis laikytis tylos;

55. nevartoti alkoholio bei nerūkyti.

56. neišeiti už globos namų ribų be personalo priežiūros.

57. laikytis sanitarinio higieninio režimo.

VIII. MAITINIMAS

58. Globos namuose organizuojamas fiziologinius poreikius ir sveikatos būklę atitinkantis maitinimas. Atsižvelgiant į gyventojų amžių, sveikatos būklę ir medikų rekomendacijas organizuojamas dietinis maitinimas.

59. Gyventojai maitinami keturis kartus per dieną.

60. Turintys ryškią judėjimo negalią ir gulintys gyventojai maitinami savo gyvenamosiose patalpose. Esant būtinumui, asmeniui užtikrinama individuali, diskretiška personalo pagalba valgant.

61. Visi globos namų gyventojai turi teisę susipažinti su valgiaraščiais.

IX. HIGIENOS IR BENDROS TVARKOS PRISILAIKYMO REIKALAVIMAI

62. Globos namų gyventojai turi laikytis sanitarinių higieninių reikalavimų kambariuose bei bendro naudojimosi patalpose.

63. Už kambarių švarą ir tvarką atsako budintis asmens asistentas.

64. Patalynės keitimas yra atliekamas du kartus per mėnesį, esant poreikiui, kartą per savaitę ar dažniau.

65. Globotiniai privalo saugoti globos namų turtą (inventorių, baldus, rūbus).

66. Globotiniams draudžiama remontuoti elektros, santechnikos įrangą, naudoti savo virdulius, spirales ar kitus elektros prietaisus, dėl neatsargaus naudojimo galinčius sukelti pavojų kitų asmenų sveikatai ar gyvybei.

67. Globos namuose draudžiama laikyti šaltuosius bei šaunamuosius ginklus, degias, nuodingas, toksines, sprogstamąsias medžiagas.

68. Globotiniai ir jų lakytojai privalo gerbti personalą ir kitus globos namų gyventojus.

69. Lankytojai nesilaikydami vidaus tvarkos taisyklių bei nepaklusę personalo nurodymams gali pakenkti globojamų asmenų sveikatai ir gyvybei.

X. UŽIMTUMAS

70. Norimą veiklą gyventojai pasirenka pagal pomėgius, atsižvelgiant į socialinių darbuotojų ir medikų rekomendacijas bei globos namų galimybes.

71. Gyventojai laisvai gali naudotis maldos kambariu, biblioteka, bei užimtumo kambariu.

XI. LANKYTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

72. Lankytojams draudžiama nešti savo artimiesiems greitai gendančius maisto produktus ar produktus, kuriuos draudžia gydytojas ar nerekomenduoja prižiūrintis personalas.

73. Lankytojai, atneštus maisto produktus, turi laikyti šaldytuve, tam skirtose atskirose kiekvieno globojamo asmens dėžutėse su nurodytu vardu ir pavarde. Maisto galiojimo laikas turi būti nepasibaigęs.

74. Lankytojams leidžiama negendamus maisto produktus laikyti globojamo asmens spintelėje.

75. Visi neaiškūs klausimai, kylantys lankytojams, yra sprendžiami su budinčia asmens asistente arba administracija.

76. Apsvaigę ir neblaivūs lankytojai į globos namus neįleidžiami.

77. Lankytojams rūkyti globos namų patalpose griežtai draudžiama.

XII. LANKYMO TVARKA

Lankyti gyventojus leidžiama kiekvieną dieną tik tam skirtu laiku:
nuo 9.00 iki 18.00 val.

78. Globos namų lankytojai, atvykę pas gimines, artimuosius, draugus užsiregistruoja lankymo

žurnale „Gyventojų lankymo registracijos žurnalas", jei reikia patikslina kontaktinius adresus ir telefoną.

79. Atskirais atvejais globos namų administracija gali nustatyti kitas lankymo valandas apie tai viešai informuodama gyventojus.

80. Savo apsilankymu lankytojai neturi sukelti nepatogumų kitiems gyventojams esantiems kambaryje ar viešose globos namų erdvėse.

81. Lankytojams draudžiama:

81.1. nepranešus, Globos namų darbuotojams, išvažiuoti ar išeiti kartu su Globos namų gyventoju;

81.2. šiukšlinti ir triukšmauti Globos namų patalpose ir teritorijoje;

81.3. asmeniniams tikslams naudoti ir/arba vartoti Globos namų materialines ir/arba nematerialines vertybes, komunalinius išteklius, gyventojams skirtus maisto produktus, medikamentus, kompensacinę techniką ir pan.;

81.4. naudoti fizinį ir psichologinį smurtą globos namų gyventojų bei darbuotojų atžvilgiu;

81.5. įtakoti Globos namų gyventojų, išskyrus atvejus, jei yra to gyventojo raštiškas sutikimas, socialinės globos, gydymo ir slaugos procesą;

81.6. keiktis, vartoti grubius bei necenzūrinius žodžius, žeminančius gyventojus ir/arba darbuotojus;

81.7. rūkyti gyvenamuosiuose ir bendravimo kambariuose, koridoriuose ir kitose bendro naudojimo vietose.

81.8. gyventojams atnešti svaigalų, narkotinių, psichotropinių ir kitų psichiką veikiančių medžiagų;

81.9. atnešti (maitinti) gyventojams gedimo požymių turintį maistą, kurio galiojimo laikas yra pasibaigęs, ar kuris neatitinka sveikatos priežiūros specialistų paskirtai ar rekomenduojamai dietai;

81.10. turėti su savimi arba atnešti gyventojui šaunamąjį ar šaltąjį ginklą.

82. Karantino metu gyventojų lankymas yra ribojamas atskiru Globos namų direktoriaus įsakymu arba iš viso draudžiamas.

83. Karantino metu lankytojai maisto produktus ir kitus gyventojui skirtus daiktus gali palikti pas socialinį darbuotoją ar budintį slaugytoją.

84. Globojamų asmenų lankymą kontroliuoja globos namų darbuotojai. Už lankymo taisyklių pažeidimus lankytojai yra įspėjami, o nepaklusę išprašomi iš globos namų teritorijos.

XIII. IŠVYKIMAS IŠ GLOBOS NAMŲ

85. Gyventojas iš Globos namų gali išvykti pagal įstaigos direktoriaus patvirtintą tvarką.

86. Globos namų gyventojas, norėdamas išvykti iš globos namų , išvykimo laiką bei vietą, sugrįžimo laiką, turi raštiškai suderinti su socialiniu darbuotoju, slaugytoju. Priešingu atveju, išvykimas suprantamas kaip savavališkas pasišalinimas, apie jį pranešama policijai.

87. Gyventojas gali išvykti iš Globos namų svečiuotis pas globėją, šeimos narius, artimuosius ar pažįstamus švenčių dienomis, savaigaliais ar ilgesniam laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 45 kalendorines dienas per vienerius metus.

88.Globos namų gyventojo išvykimo gydytis į sveikatos priežiūros įstaigą, trukmė nėra ribojama ir neįskaičiuojama į 82 punkte nurodytą trukmę.

89. Nuo išvykimo iš Globos namų momento gyventojas/globėjas asmeniškai atsako už savo/globotinio saugumą, veiksmus, veiksmų pasekmes ir padorų elgesį visuomenėje.

90. Gyventojui savavališkai pasišalinus ar dingus iš Globos namų, nedelsiant imamasi priemonių jį surasti, apie tai pranešama policijai bei artimiesiems.

91. Ant globotinį pasiimančio asmens prašymo turi būti globos namų direktoriaus ar jį pavaduojančio asmens raštiškas leidimas su parašu.

92. Globotinis laikinai išleidžiamas iš globos namų, jei globotiniui nėra pavojaus sveikatai ir/ar gyvybei.

93. Gyventojas, išvykęs iš globos namų ilgesniam nei trijų dienų laikotarpiui, kad išsaugotų vietą, nuo ketvirtos dienos moka 30 proc. nustatyto mokesčio už vietą globos įstaigoje. Už tris pirmąsias dienas gyventojas moka visą nustatytą mokestį.

XIV. NUOBAUDOS

94. Globotinis, nuolat nesilaikantis Vidaus tvarkos taisyklių, gali būti šalinamas iš globos namų:

95. šiai procedūrai atlikti globos namų direktorius sudaro specialią komisiją, į kurią turi būti įtraukti globos namų steigėjo, globos įstaigos ir kiti reikalingi atstovai. Svarstant pašalinimo iš įstaigos klausimą, turi dalyvauti globojamo asmens globėjas.

96. Pagrindas inicijuoti pašalinimą — yra grubūs Vidaus tvarkos taisyklių pažeidimai.

97. Jeigu globos namų gyventojas padaro žalą fiziniam asmeniui, tai pagal paslaugų teikimo sutartį jį atstovaujantis globėjas privalo šią žalą atlyginti iš savo asmeninių lėšų įstatymo nustatyta tvarka.

98. Kitų globos namų gyventojų bei aptarnaujančio personalo įžeidinėjimai, grąsinimai, grubus elgesys, vagystės ir pan. yra vertinami kaip grubūs Vidaus tvarkos taisyklių pažeidimai.

99. Gyventojų savavališkas pasišalinimas iš globos namų, nustatytų vidaus tvarkos taisyklių sistemingas nesilaikymas, gyvenamosios aplinkos niokojimas yra vertinami kaip grubūs Vidaus tvarkos taisyklių pažeidimai.

XV. INFORMACIJOS APIE GYVENTOJĄ TEIKIMO TVARKA

100. Gyventoją, jei jis yra veiksnus ir pats pageidauja, šeimos gydytojas ar pagal pareigybes už gyventojų sveikatą priskirtas globos namų atsakingas darbuotojas informuoja apie jo sveikatos būklę, ligos diagnozę, medicininių tyrimų rezultatus, gydymo metodus ir gydymo prognozę.

101. Gyventojo artimuosius šeimos gydytojas ar pagal pareigybes už gyventojų sveikatą priskirtas globos namų atsakingas darbuotojas informuoja apie gyventojo sveikatos būklę, ligos diagnozę, medicininių tyrimų rezultatus, gydymo metodus ir gydymo prognozę, gyventojui sutikus.

102. Bet kokia informacija apie gyventoją yra teikiama laikantis LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatų.

XVI. GLOBOS NAMŲ IR GYVENTOJO ARTIMŲJŲ PAREIGOS MIRUS GYVENTOJUI

103. Mirus Globos namų gyventojui, Globos namų darbuotojai praneša artimiesiems.

104. Globos namų gyventojo laidotuves organizuoja ir dokumentus tvarko artimieji ( jei yra artimieji).

105. Jei nėra gyventojo artimųjų, dokumentus tvarko ir gyventojo laidotuves organizuoja Globos namai, samdant laidojimo paslaugas atliekančią įstaigą, pagal iš anksto išreikštą gyventojo pageidavimą ar žymas ISGP.

XVII. GYVENTOJO TURIMŲ PINIGINIŲ LĖŠŲ IR TURTO VALDYMAS

106. Globos namų gyventojų piniginių lėšų saugojimas, naudojimas ir apskaita vykdoma vadovaujantis Globos namų direktoriaus patvirtintu „Gyventojų asmeninių pinigų, daiktų ir turto apskaitos tvarkos" aprašu.

XVIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

107. Taisyklių keitimas vykdomas suderinus su Globos namų taryba.

108. Gyventojų teises ir teisėtus interesus atstovauja Globos namuose veikianti Globos namų taryba.

109. Darbuotojų ir gyventojo santykiai grindžiami abipusės pagarbos, tarpusavio supratimo ir susitarimo principais.

110. Globos namai, atsižvelgdami į gyventojo sveikatos būklę, pasilieka teisę perkelti gyventoją į kitą kambarį.

111. Asmenys, susipažindami su šiomis taisyklėmis, tokiu būdu išreiškia savo sutikimą, kad asmenų ir turto apsaugos tikslu VšĮ „Pimonovų fondo globos namai" teritorijoje bei patalpose ( išskyrus kambarius ir WC) dvidešimt keturias valandas per parą yra vykdomas vaizdo stebėjimas.

112. Asmenys, pasirašydami sutartį dėl socialinės globos teikimo, patvirtina, kad su šiomis Taisyklėmis susipažino.

113. Taisyklės įsigalioja nuo jų patvirtinimo dienos ir galioja visiems Globos namų darbuotojams bei gyventojams.

__________________________________
Made on
Tilda